Privacybeleid & Klachtenprocedure

Wie zijn we

Coach Danielle Spaan

 

Ons website-adres is: http://www.daniellespaan-coaching.nl.
Danielle Spaan Coaching

bezoekadres:

Ekkersrijt 1412
5692 AK SON
tel +31 6 385 32 970 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Welke persoonlijke data we verzamelen en waarom we het verzamelen

Persoonsgegevens die wij verwerken

Danielle Spaan Coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening. Bijvoorbeeld door jouw werkgever.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam;
– Geslacht;
– Geboortedatum en -plaats;
– Adresgegevens;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Inhoud van communicatie;
– Burgerservicenummer (uitsluitend t.b.v. UWV trajecten);
– Bankrekeningnummer;
– Gezondheid;
– Gegevens betreffende dienstverband en/of arbeidsverleden;
– Cv;
– Functionele mogelijkheden en belastbaarheid;
– Ziekmeldingen
– Gegevens in het Plan van Aanpak (PvA);
– Gespreksverslagen;
– Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
– IP adres.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via administratie@daniellespaan-coaching.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Danielle Spaan Coaching verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

Gegevens die van belang zijn om ons coachingstraject goed uit te voeren. Dat wil zeggen dat informatie over jouw levensverhaal, door jou aan ons verstrekt, door ons verwerkt worden in de coachverslagen. Gegevens van personen jonger dan 16 jaar worden alleen verwerkt indien zij, met toestemming van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers, in onze coachingspraktijk als coachee komen.

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data getoond in het reactie formulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen upload met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatie gegevens inzien.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting (o.a. uitvoering van de belastingwet).

Danielle Spaan Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling (facturering en eventueel het nemen van incassomaatregelingen);
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder (onderhouden van contact);
– Het bieden van begeleiding op maat en het verzorgen van trainingen/ opleidingen;
– Je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– Rapportages/ analyses aan jou of jouw werkgever/ UWV te verstrekken ter verantwoording;
– Re-integratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte en/of arbeidsongeschiktheid;
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
– Om goederen en diensten bij je af te leveren (waaronder plannen van afspraken, etc.);
– Het verbeteren van onze dienstverlening ((Bench)marketing);
– Danielle Spaan Coaching verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Danielle Spaan Coaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Danielle Spaan Coaching) tussen zit.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke data en wordt weggegooid zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaart. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Facebook privacybeleid
Instagram privacybeleid
Twitter privacybeleid (Engelse versie)

Analytics

Onze site is ondergebracht bij mijndomein. Hun privacy beleid is hier beschreven.
Onze site maakt gebruik van Google Analytics. Hierop kunnen wij zien hoeveel bezoekers op onze site zijn geweest. Het privacy beleid van Google Analytics vind je hier.

 •  wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
 •  wij hebben het laatste octet van het IP-adres heeft gemaskeerd; (ofwel gegevens zijn anoniem gemaakt)
 • ‘gegevens delen’ is uitgezet;
 •  wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Met wie we jouw data delen

Delen van persoonsgegevens met derden

Danielle Spaan Coaching verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, jouw werkgever en/of het UWV of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Danielle Spaan Coaching kan hiervoor gebruik maken van diensten van derden, zoals IT leveranciers, tekstbureaus of ingeschakelde ZZP’ers. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voorgenoemde doeleinden.

Hoe lang we jouw data bewaren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Danielle Spaan Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Alle gegevens worden 7 jaar bewaard als ze bewaard worden als gevolg van een wettelijke verplichting. Andere gegevens worden, na beëindiging van de klantrelatie maximaal 2 jaar bewaard, zodat bij een eventueel vervolg van een coachingstraject gegevens voorhanden zijn. Of om je te informeren over nieuwe programma’s of coachtrajecten.

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Waar we jouw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Aanvullende informatie

Danielle Spaan is de Functionaris Gegevensbescherming van Danielle Spaan Coaching.
Zij is te bereiken via Danielle@daniellespaan-coaching.nl 

 

 

Klachtenreglement/ procedure

 

 • Een klacht dient schriftelijk ingediend te worden en opgesteld te zijn in de Nederlandse taal;
 • In het klaagschrift dient  ten minste opgenomen te worden:
  – Naam en adres van de indiener;
  – Dagtekening;
  Klaagschriften, die niet gedagtekend zijn, worden geacht gedagtekend te zijn op de dag van ontvangst
  – Een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht en het tijdstip van de gedraging.
 • Klager ontvangt van Danielle Spaan Coaching binnen 5 werkdagen een schriftelijke bevestiging van de ingediende klacht;
 • Indien een klacht niet in behandeling wordt genomen, wordt de indiener van de klacht uiterlijk binnen vier weken na ontvangstdatum hiervan op de hoogte gesteld;
 • De behandeling van de klacht gebeurt door een persoon die niet bij de gedraging en/of uitlating waarop de klacht betrekking heeft betrokken is geweest;
 • De cliënt wordt in de gelegenheid gesteld gehoord te worden;
 • Binnen 6 weken na datum ontvangst handelt Danielle Spaan Coaching de klacht af;
 • Danielle Spaan Coaching stelt de cliënt schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht en de eventuele genomen maatregelen;
 • Indien het bovenstaande niet leidt tot tevredenheid is er beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke derde, die niet werkzaam is voor Danielle Spaan Coaching.

Deze procedure is herzien en opnieuw vastgesteld op: 25-10-2022